Finance Officer
Prashantha J.C

 

Finance Officer,I/c
Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj University, Gadag
:9480865009
:fo.ksrdpru@gmail.com, pragna.paramitha@gmail.com